پارچه یکرو PSOFT

نمره نخ: نمره 20 تا 50
عرض: از 160 تا 2
متراژ: از 3.30 تا 3.80

تماس بگیرید