پارچه یکرو پنبه

نمره نخ: نمره 20 تا 50
عرض: از 95 تا 120
متراژ: از 2.30 تا 2.60

تماس بگیرید