پارچه یکرو پنبه ESHINE

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 2
متراژ: از 2.30 تا 3.30

تماس بگیرید