پارچه یکرو ملانژ

نمره نخ: نمره 30 تا 40
عرض: از 95 تا 120
متراژ: از 2.70 تا 3.50

تماس بگیرید