پارچه یکرو لاکرا

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 115
متراژ: از 2.60 تا 3.30

تماس بگیرید