پارچه یکرو اسلپ

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 120
متراژ: از 2.70 تا 3

تماس بگیرید