پارچه دورو ESHIN

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 85 تا 105
متراژ: از 1.85 تا 2.50

تماس بگیرید