پارچه دورس 2نخ

نمره نخ: نمره 20 تا 50
عرض: از 95 تا 135
متراژ: از 1.70 تا 2.60

تماس بگیرید