نمره نخ: نمره 20 تا 50
عرض: از 160 تا 2
متراژ: از 3.30 تا 3.80

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 120
متراژ: از 2.70 تا 3

نمره نخ: نمره 20 تا 50
عرض: از 95 تا 120
متراژ: از 2.30 تا 2.60

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 2
متراژ: از 2.30 تا 3.30

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 115
متراژ: از 2 تا 3.40

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 115
متراژ: از 2.60 تا 3.30

نمره نخ: نمره 30 تا 40
عرض: از 95 تا 120
متراژ: از 2.70 تا 3.50

نمره نخ: نمره 30
عرض: از 95 تا 115
متراژ: از 1.85