نمره نخ: نمره 20 تا 40
عرض: از 90
متراژ: از 2

نمره نخ: نمره 20 تا 40
عرض: از 60 تا 80
متراژ: از 1.50 تا 2.70