نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 85 تا 110
متراژ: از 1.45 تا 2.20

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 85 تا 110
متراژ: از 1.45 تا 2.20

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 85 تا 110
متراژ: از 1.45 تا 2.20