نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 85 تا 105
متراژ: از 1.85 تا 2.50

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 85 تا 105
متراژ: از 1.85 تا 2.50

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 90 تا 105
متراژ: از 1.90 تا 2

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 160 تا 2
متراژ: از 1.90 تا 2