نمره نخ: نمره 75 تا 150
عرض: از 160 تا 2
متراژ: از 1.80 تا 2.30