نمره نخ: نمره 30 تا 40 عرض: از 120 تا 135 متراژ: از 1.90 تا 2.40

نمره نخ: نمره 30 تا 40 عرض: از 120 تا 135 متراژ: از 1.90 تا 2.40

نمره نخ: نمره 30 تا 40 عرض: از 120 تا 135 متراژ: از 1.90 تا 2.40