نمره نخ: نمره 30 تا 40
عرض: از 120 تا 135
متراژ: از 1.90 تا 2.40

نمره نخ: نمره 30 تا 40
عرض: از 120 تا 135
متراژ: از 1.90 تا 2.40

نمره نخ: نمره 30 تا 40
عرض: از 120 تا 135
متراژ: از 1.90 تا 2.40