پارچه دورو کبریتی

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 160 تا 2
متراژ: از 1.90 تا 2

تماس بگیرید