پارچه دورس ESHIN

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 130
متراژ: از 1.30 تا 2.60

تماس بگیرید