پارچه دورس لاکرا

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 115
متراژ: از 2 تا 2.40

تماس بگیرید