پارچه دورس 3نخ

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 115
متراژ: از 1.30 تا 1.70

تماس بگیرید