نمره نخ: نمره 30 تا 40
عرض: از 85 تا 105
متراژ: از 2.30 تا 2.80

نمره نخ: نمره 30 تا 40
عرض: از 85 تا 105
متراژ: از 2.30 تا 2.50