نمره نخ: نمره 20 تا 50
عرض: از 95 تا 135
متراژ: از 1.70 تا 2.60

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 115
متراژ: از 1.30 تا 1.70

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 130
متراژ: از 1.30 تا 2.60

نمره نخ: نمره 20 تا 50
عرض: از 95 تا 115
متراژ: از 1.30 تا 2.60

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 105
متراژ: از 1.70 تا 2

نمره نخ: نمره 30 تا 50
عرض: از 95 تا 115
متراژ: از 2 تا 2.40